hola@llotjadeldisseny.com 609 684 761

Termes i Condicions

El promotor Àlex Marés Garcia, amb DNI 47819764G i domicili a Sant Roc, 1-3, Primer Primera, 08401, Granollers, Barcelona, Espanya, és el creador i el responsable de l’esdeveniment anomenat La Llotja del Disseny (en endavant la Llotja o bé la Organització) i exposa el següent:

1. El Mercat

La Llotja del Disseny selecciona curosament a tots els expositors participants. La selecció es fa atenent a criteris tècnics i de qualitat, sent les característiques hand made i el disseny del producte les principals. No obstant, també s’apliquen criteris estètics en sintonia amb la identitat del mercat. La Organització es reserva el dret a la NO ACCEPTACIÓ per no complir els requisits citats. La decisió final correspon a la Organització i ningú més. La assignació dels llocs assignats a cada dissenyador serà decisió de la Organització i ningú més.

Cada sol·licitant podrà participar en els esdeveniments que Eventos Increíbles organitzi, sempre i quan aquests hagin donat el vist i blau a l’adequació del producte a l’esdeveniment. Per a expositors que no hagin participat mai abans, cal omplir el següent formulari:

FORMULARI PER A EXPOSITORS QUE NO HAGIN PARTICIPAT MAI

Cada sol·licitant podrà participar amb un o dos espais expositius. Si es volen més, caldrà consultar-ho prèviament a hola@llotjadeldisseny.com.

Les dimensions dels espais són: 2,2 metres d’ample per 1,8 metres de fons. Tots els espais compten amb una cadira, endoll, el mobiliari seleccionat i llum ambiental.

En cap cas l’expositor podrà sobrepassar els límits de l’espai assignat i marcat al terra amb guix.

L’Organització es reserva el dret a sol·licitar a l’expositor que recol·loqui mobiliari que pot interrompre el pas del públic visitant.

Es podrà compartir espai sempre i quan s’hagi consultat prèviament amb l’Organització. Compartir espais sense consulta prèvia serà motiu per a no poder participar en edicions futures.

El contracant haurà de destinar l’espai contractat única i exclusivament als usos estipulats a continuació: venta de productes al detall. En cap cas es podrà donar un altre us al pactat sense autorització escrita per part de l’Organització.

En cap moment l’estand es podrà vendre ni rellogar a tercers.

2. Assignació d’espais i reserves

L’assignació d’espais es farà única i exclusivament per ordre d’inscripció i a través del desplegable que apareix en el moment de fer el pagament.

No es reservaran espais prèviament al pagament i es respectarà sempre l’ordre de inscripció dels participants.

La Organització es reserva el dret a fer modificacions d’espais ja assignats sempre i quan sigui en benefici dels expositors i del mercat. Per exemple, si hi ha propostes similars molt juntes, l’organització homogeneitzarà l’espai. Aquests canvis sempre seran comunicats prèviament a l’expositor.

La Organització no farà canvis d’espais ja ubicats a les cantonades, sent canviats els que es trobin en espais interiors.

3. Cancelació per part de l’usuari

En cas de baixa, qualsevol canvi o cancel·lació de la reserva caldrà notificar-ho a la Organització de l’esdeveniment sempre abans de dues setmanes prèvies a la celebració de l’esdeveniment. Cal tindre en compte que la Organització paga per adelantat el cost de la taxa pública d’ocupació de la via.

El participant que hagi cancel·lat la plaça abans del termini indicat (dues setmanes abans de la celebració de l’esdeveniment) podrà beneficiar-se d’una nova plaça en una de les edicions futures de la Llotja. Es mirarà de respectar l’espai assignat sempre i quan sigui possible.

El participant que hagi cancel·lat la plaça amb posterioritat al termini indicat (dues setmanes abans de l’esdeveniment) no podrà beneficiar-se del reemborsament de la reserva.

En cap cas es procedirà amb el reemborsament de la plaça reservada. Un cop pagada la quota d’inscripció no es podrà optar a la devolució del diner abonat.

3. Cancel·lació per part de l’Organització

Sekkei Curators no es fa responsable de la cancel·lació de l’esdeveniment degut a condicions climàtiques adverses o degut a qualsevol altre causa no imputable a l’organització que faci imposible la seva correcte celebració.

En cas de cancelació per motius metereològics, només s’anul·laran els espais assignats a les carpes. La resta del mercat, és a dir, la part ubicada sota el Porxo, no es cancelarà en cap cas ja que la distribució del recinte i la coberta del mercat fan possible la correcta circulació del públic.

En cas de cancelació de les carpes, es procedirà a reservar una plaça amb un 85% de descompte per a una de les futures edicions amb disponibilitat de la Llotja del Disseny. Si en el plaç de 10 dies l’expositor no ha sol·licitat cap plaça, s’entendrà la petició com a desestimada. El pagament del 15% a càrrec de l’expositor és la part proporcional de la taxa pagada per a ocupació de la via, import que es paga sempre per adelantat i que no es retornat a l’organització.

4. Exoneració de responsabilitat

És responsabilitat única i exclusiva de l’expositor la de disposar al corrent del pagament de la quota d’autònoms així com de disposar de totes les assegurançes (civils, alimentaries i d’altres) que es puguin reclamar. L’Organització no es fa càrrec de cap problema amb inspecció del treball en cap de les edicions de la Llotja.

La Organització no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar als participants o als bens dels mateixos de qualsevol índole o a tercer, de forma prèvia, durant o una vegada finalitzat l’esdeveniment, com a conseqüència de les condicions meteorològiques o de qualsevol altre tipus.

En cap moment existirà relació contractual de tipus laboral entre la Organització i el personal i/o empreses que participin en el muntatge, venta o desmuntatge de l’espai assignat, sent per compte de l’expositor la tota liquidació dels salaris, cotitzacions a la SS, liquidacions d’impostos i totes les obligacions amb les administracions públiques del seu personal, quedant facultada la organització per a exigir la presentació dels documents acreditatius de estar al corrent del pagament dels mateixos.

L’expositor assumeix tots els riscos derivats de la seva activitat, com ara pèrdues de productes, robatoris, intoxicacions, lesions, benèfics o pèrdues del mateix. La Organització no assumeix cap responsabilitat, sent l’expositor al responsable de qualsevol acció legal que se li pugui imputar les seves accions vinculades a l’esdeveniment.

5. Normes de participació 

L’expositor es compromet a atendre durant tota la durada del contracte el seu espai, no podent abandonar el mateix durant l’horari d’obertura del mateix. Si hi ha forces de causa major que ho justifiquin, caldrà avisar a la Organització.

Cada expositor es compromet a gestionar els residus específics que generi la seva activitat, com ara papers, embolcalls o similars. La Organització es compromet a disposar de recipients per a reciclar els residus generats.

Cada participant es compromet a respectar tant les presents condicions com la normativa municipal (horaris d’entrada i de sortida de vehicles), autonòmica o estatal de qualsevol índole en relació a la preparació i participació em qualsevol de les edicions de la Llotja del Disseny, exonerant a la Organització de qualsevol responsabilitat derivada de la seva negligència o actuació culposa.

6. Llibre d’estil

Els expositors es comprometen a acceptar i complir el LLIBRE D’ESTIL . El llibre d’estil vetlla per una correcte imatge i estètica de l’esdeveniment.

7. Jurisdicció 

Per a la resolució de quantes qüestions poguessin derivar-se dels contractes, les dues parts, amb renuncia al seu aforament pertinent, en cas de ser diferent, es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8. Condicions de promoció a xarxes socials

La Llotja del Disseny es compromet a realitzar una promoció detallada i exhaustiva a les xarxes socials i perfil de l’esdeveniment de cada una de les marques participants. Aquesta promoció consistirà en:

Web de l’esdeveniment: creació d’una landing page on hi apareixerà una imatge, descripció i accés a les xarxes socials de cada marca participant, tal i com sigui proporcionada al formulari d’inscripció.

Instagram: publicació d’una imatge de cada participant en una publicació a instagram stories. Aquestes imatges aniran amb el link pertinent a cada xarxa social i s’agruparan a stories destacades. No es penjaran imatges de forma individual al mur d’instagram ni a instagram stories degut a l’elevada quantitat de marques participants i l’escàs temps disponible per fer promoció.

L’Organització proporcionarà, amb uns dies d’antel·lació a cada edició, el cartell de l’esdeveniment a cada expositor per a que en pugui fer promoció a través de les seves xarxes.

L’Organització es compromet a utilitzar INSTAGRAM ADS per a realitzar promoció de l’esdeveniment la setmana prèvia a la celebració de cada edició.